Formy rehabilitacji

Terapia zajęciowa

Każdy człowiek, niezależnie od wieku i stopnia sprawności, ma potencjał. Możliwości i siłę, które przy odpowiednim wsparciu, mogą stać się lokomotywą zmian prowadzących do większej samodzielności, niezależności, samostanowienia i autonomii.

Terapia zajęciowa to celowe, systematyczne, polisensoryczne oddziaływanie, zarówno w sferze fizycznej jak i umysłowej,  przy zastosowaniu różnorodnych technik i zindywidualizowanych metod, mające na celu usprawnienie lub kompensację zaburzonych funkcji organizmu, a również wyposażenie dorosłego człowieka z niepełnosprawnością w narzędzia i kompetencje społeczne oraz zawodowe, które umożliwia mu bardziej niezależne życie.

Terapia zajęciowa to działania opierające się na aktywizacji tkwiącego w każdym człowieku potencjału. Działania prowadzące w efekcie do zmiany, powodującej wzrost samoświadomości, samooceny, otwartości na siebie i innych, rozwój zainteresowań, wzrost aktywności, inicjatywy i nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Poprawę kondycji fizycznej oraz sprawności w zakresie dużej i małej motoryki. Poprawę funkcjonowania społecznego - wzrost samodyscypliny, zaradności osobistej, chęci i umiejętności dokonywania wyborów oraz podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.

Terapia zajęciowa wpływa na umiejętność kształtowania relacji z innymi ludźmi, gotowość i umiejętność bycia członkiem grupy, uczy pełnienia ról społecznych.

Prowadzi do opanowania umiejętności praktycznych, często nieodzownych, a na pewno przydatnych w życiu codziennym. 

Pozwala na twórczą, swobodną aktywność, chwilę bycia w świecie marzeń i fantazji, stanie się przez moment demiurgiem...

W efekcie terapia zajęciowa przyczyniając się do wzrostu niezależności, poprzez zmianę, konsekwentnie prowadzi do poprawy jakości życia.


Fizjoterapia

Pracownia fizjoterapii zajmuje się podnoszeniem sprawności fizycznej Uczestników, zdolności samoobsługowych, poprawą koordynacji i stabilizacji, a także wyrównywaniem napięć w obrębie tułowia i kończyn naszych podopiecznych. Na kompleksową fizjoterapię w WTZ „Koniczynka” składają się zajęcia indywidualne, grupowe, hydroterapia oraz zajęcia sportowe.

Indywidualne zajęcia polegają na osteopatycznej pracy na tkankach o zaburzonym napięciu, wyrównywaniu asymetrii i dążeniu do przywracania homeostazy organizmu. Holistyczne ujęcie ludzkiego ciała pozwala na poprawę lub odzyskanie funkcji w zaburzonych strefach przez pracę w odległych od problemu obszarach.

Podczas zajęć grupowych Uczestnicy wykonują ćwiczenia koordynacyjne, równoważne i zręcznościowe, podczas których kształtują podstawowe cele, a także zdolność pracy w grupie i odpowiedzialność za wspólny wynik. Istotną rolę w usprawnianiu Uczestników WTZ mają ćwiczenia oddechowe- zapewniając prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowo-krążeniowego, ćwiczenia relaksacyjne- poprawiając samopoczucie i umożliwiające odprężenie, ćwiczenia korekcyjne- mające na celu skorygowanie postawy i zdolność do jej prawidłowego utrzymywania. Podczas zajęć grupowych wykorzystywany jest sprzęt cardio oraz przybory rehabilitacyjne.

Hydroterapia odbywa się w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu w pracowni, wyposażonym w wannę do hydromasażu. Połączenie odziaływania środowiska wodnego oraz masażu korzystnie wpływa nie tylko na normalizację napięcia mięśni, lecz również na psychiczne odprężenie Uczestników.

Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej lub przy sprzyjającej pogodzie na boisku na wolnym powietrzu. Podczas gier zespołowych Uczestnicy kształtują swoją sprawność fizyczną oraz zdolność zachowania w grupie. Każdy bierze aktywny udział dzięki dostosowaniu odpowiedniej dyscypliny do możliwości Uczestnika. Nasi podopieczni startują w zawodach i mityngach Olimpiad Specjalnych z licznymi sukcesami w postaci medali, upominków i przede wszystkim satysfakcji i radości.

 

.


Socjoterapia

Zajęcia przeprowadzane w grupie, które wykorzystują wzajemne oddziaływania grupy i osoby w niej uczestniczącej do lepszego rozumienia siebie i innych ludzi, rozwijania umiejętności społecznych (np. proszenia o pomoc, odmawiania innym, szanowania różnych poglądów, załatwiania spraw w urzędach, radzenia sobie z emocjami i stresem) oraz do niwelowania dysfunkcjonalnych (patologicznych) zachowań.

 

.


Psychoedukacja

Psychoedukacja to nie to nie tylko lepsze rozumienie otaczającego świata i zjawisk nim rządzących, ale przede wszystkim lepsze zrozumienie siebie - świadomość siebie, swych potrzeb, aktywna postawa w poszukiwaniu jak najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań w relacjach do siebie, świata, podejmowanych zadań i decyzji.

 

.


Edukacja seksualna

Zajęcia przeprowadzane w formie spotkań indywidualnych lub grupowych, w trakcie których przekazywana jest wiedza z zakresu seksualności człowieka, w tym o: różnicach między płciami, budowie ciała i jego funkcjonowaniu, uczuciach miłości, zazdrości, samotności..., potrzebie bliskości, orientacji seksualnej, byciu w związku lub byciu singlem, planowaniu założenia rodziny, zabezpieczeniu przed nieplanowaną ciążą oraz chorobami przenoszonymi w trakcie kontaktów seksualnych, higienie ciała … i o wielu innych aspektach - często zainspirowanych pytaniami Uczestników.

Ważną część zajęć stanowi także edukacja z obszaru kształtowania zachowań seksualnych nie naruszających norm społecznych w miejscach publicznych oraz przeciwdziałania przemocy seksualnej, wykorzystywaniu seksualnemu.

Kierunek i ramy działania w zakresie edukacji seksualnej wyznaczają dokumenty międzynarodowe ONZ i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a szczególnie te, definiujące co to jest zdrowie seksualne oraz określające prawa seksualne.

Zdrowie seksualne taktowane jest jako jeden z elementów składających się na ogólny dobrostan psychiczny.

Zdrowie seksualne polega na zdrowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, wolności od chorób, niedomagań, niesprawności seksualnej, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z seksualnością.

Z punktu widzenia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia „Koniczynka” szczególne znaczenie w Deklaracji Praw Seksualnych (WHO) mają:

  • prawo do seksualnej równości osób niepełnosprawnych
  • prawo do seksualnej informacji i wyczerpującej edukacji seksualnej

Zdrowie seksualne wymaga pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i relacji seksualnych, a także do możliwości czerpania przyjemności i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy. Aby zdrowie seksualne było utrzymywane, prawa seksualne wszystkich osób winny być respektowane, chronione i egzekwowane.


Dramatoterapia

Bartek - forma nauczania i terapii przez doświadczenie i przeżywanie, odwołująca się do umiejętności grania ról społecznych. Drama pozwala na wszechstronną aktywizację rozwoju społecznego, fizycznego, poznawczego i emocjonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspomaga rozwój osobowości, pozwala na stymulację podstawowych zmysłów czlowieka (dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku), twórczo oddziaływuje na wyobraźnię i fantazję, rozwija ekspresję. Umożliwia poprzez różnorodność stosowanych form i technik dramowych dostosowywać scenariusze zajęć do potrzeb i zainteresowań osób niepełnosprawnych. Dzięki zajęciom grupowym i odpowiednio dobranym technikom i strategiom dramowym osoba z niepełnosprawnością intelektualną uczy się nawiazywania prawidłowych więzi i relacji społecznych z drugim człowiekiem, pogłebia rozumienie siebie w relacji ja-świat, uwrażliwia na muzykę i sztukę. 

 

.


Wsparcie psychologiczne

Pomoc psychologiczna to sedno pracy psychologa. Należą do niej wszelkie działania mające na celu wspomaganie rozwoju psychicznego i społecznego, wspieranie osoby w trakcie rozwiązywania kryzysów i trudności, a także pomoc w zmniejszaniu lub likwidowaniu zaburzeń, które już wystąpiły. Do działań pomocowych bardziej nakierowanych na przyszłość należy promowanie i kształtowanie zachowań służących zdrowiu psychicznemu (promocja) oraz zapobieganie wystąpieniu dysfunkcji i patologii psychicznej (prewencja). Z pomocy skorzystać może pojedyncza osoba lub grupa osób (np. rodzina).

Jest to pomoc udzielana po to, żeby żyć bardziej świadomie i z satysfakcją, z uwzględnieniem tego, że jesteśmy istotami społecznymi. 

Z pomocą psychologiczną nierozerwalnie spleciona jest diagnoza psychologiczna.

 

W praktyce Warsztatu Terapii Zajęciowej „Koniczynka” istotą pomocy psychologicznej, socjoterapii, fizjoterapii, terapii zajęciowej, są działania na rzecz poprawy jakości życia Uczestnika, co często sprowadza się do pomocy w poznaniu i zrozumieniu jego wewnętrznego świata oraz świata społecznych relacji, w których uczestniczy, rozpoznaniu i uwierzeniu we własne możliwości i umiejętności, gdy ich w sobie nie dostrzega i nie docenia, poznaniu i akceptacji ograniczeń oraz rozważeniu różnych rozwiązań trudnych sytuacji, które mają miejsce w jego życiu, poprawy stanu fizycznego i psychicznego, nabyciu umiejętności praktycznych.  

 

< wróć do Warsztat Terapii Zajęciowej >